Kirkegård

Sorghæfte og takstblad
To nye dokumenter ligger nu til download her på siden. Det drejer sig dels om et sorghæfte med titlen »Ved dødsfald« og dels om et nyt takstblad.
De kan downloades ved at klikke herunder:


Sorghæftet »Ved dødsfald«
wp75da5928_06
Takstblad 2022

Kirkegårdsvedtægt for pastoratet kan downloades ved at klikke HER


Provstesyn 2020

Pastoratets kirker og kirkegårde bliver hvert år udsat for et kirkesyn. Her gennemgås bygninger
og anlæg, og konstaterede fejl og mangler skal herefter udbedres. Vi har jo med meget – endog
meget – gamle huse at gøre. Mange hundrede år har de stået solidt i sognene, men alligevel er der til stadighed bygningsopgaver, som skal løses. Hvert fjerde år deltager provsten i kirkesynet, sammen med en bygningssagkyndig.

Vi har dette år fået en ny provst, Lisbeth Damgren, Tilsted, og samtidig var det blevet »provstesynsår« i vores fire sogne. Så den 21. oktober mødte provsten, en bygningssagkyndig, kirkeværger, andre repræsentanter for pastoratsrådet og medarbejdere op til en besigtigelse af fire kirker og kirkegårde, samt et sognehus.

For Sjørring og Skjoldborg kirker blev der tilkendegivet, at vedligeholdelsesstanden var flot, mens Thorsted og Kallerup kirker måtte nøjes med et »ikke godt«. Karakteren var ikke overraskende for os, idet vi igennem flere år har søgt midler til istandsættelse af de udvendige kvadermure i Thorsted kirke og til indvendig renovering i Kallerup kirke. Glædeligt er det derfor, at der til begge opgaver er bevilget midler i 2021. Så når der næste år skal være syn i vores kirker, forventer vi at alle fire kirker får karakteren flot!

Hvad angår kirkegårdene, så blev de alle betegnet som flotte, hvilket ikke kan undre. Vi har et
dygtigt og engageret personale ved vores kirker og kirkegårde, og de har en høj standard for pasning og vedligeholdelse. Så stor tak til personalet for den store og vedholdende indsats.

Et nyt pastoratsråd træder til 1. søndag i advent og får til opgave at sørge for kirkebygningernes
tilstand og ligeså kirkegårdenes. Heldigvis er udgangspunktet godt – for vi har flotte bygninger og
anlæg, som fortjener stadig opmærksomhed.

Jytte Nielsen