Thorsted Kirke

Fakta om Thorsted Kirke

Beliggenhed: På højning nordøstlig i landsbyen Thorsted

Arkitektur: Romansk kullet kirke med apsis, kor og skib; dobbeltsokkel med skråkant og attisk profil; apsis med opr. østvindue, kor og skib med hver et opr. nordvindue; adskillige stenhuggerfelter i mure; sengotisk tårn formodentlig nedrevet i begyndelse af 1800-tallet; våbenhus ud for syddør opført o. 1850; klokkekam fra 1942 ved vestgavl. Kirken tækket med bly.

Alter og altertavle: Nyere alterbord af træ. Altertavle med »Kristus, der stiller stormen«, udført af C. Milton Jensen 1891. Rester af lutheransk fløjaltertavle på Museet for Thy og Vester Hanherred.

Døbefont: Thybofont med kors i kummes rand. Nederlandsk fad fra 1620, udsmykket med rosetblomster, midterroset i bund og halvrosetter i kant, købt til kirken 1713.

Prædikestol: I renæssancestil fra o. 1600, ændret 1689; hovedistandsættelse 944 med fremdragelse af opr. staffering og malerier af evangelister og Kristus som Salvator mundi; samtidig lydhimmel.

Orgel: Med 10 stemmer, bygget af Troels Krohn 1985.

Klokke: Med indskrift: »Gloria in excelsis Deo. Anno christiani orbis jubilæo  DCC sacris ecclesiæ Torstedianæ usibus me fundi curavit d. Joannes Bircherodius episcopus Vandalicus pastore loci et præposito dn. Paulo Snedstadio. Rudolph Melchior me fudit«. (Ære være Gud i det højeste. I den kristne verdens jubelår 1700 lod Hr. Jens Bircherod, Vendsyssels biskop, mig støbe til hellig brug for Torsted Kirke, da Hr. Povl Snedsted var stedets præst og provst. Rudolf Melchior støbte mig.)